NeuromuskulÁrna sekcia

Slovenskej neurologickej spoločnosti,

organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti

CENTRUM PRE NEUROMUSKULÁRNE OCHORENIA

Dokumenty


Správa o činnosti Centra pre NMO za rok 2015
Správa o činnosti Centra pre NMO za rok 2014
Správa o činnosti Centra pre NMO za rok 2013
Štatút Centra pre neuromuskulárne ochorenia