NeuromuskulÁrna sekcia

Slovenskej neurologickej spoločnosti,

organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti

CENTRUM PRE NEUROMUSKULÁRNE OCHORENIA

Členovia sekcie

Výbor Sekcie neuromuskulárnych chorôb SNeS

Predseda:
MUDr. František Cibulčík, CSc.

Členovia:
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD
MUDr. Ladislav Gurčík, PhD
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD
MUDr. Ivan Martinka, PhD
MUDr. Monika Koprušáková, PhD
MUDr. Gabriel Hajaš, PhD