NeuromuskulÁrna sekcia

Slovenskej neurologickej spoločnosti,

organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti

CENTRUM PRE NEUROMUSKULÁRNE OCHORENIA

Publikácie


Myastenická kríza - základné princípy imunoterapie a intenzivistického manažmentu
P. Špalek, E. Kurča
CIDP - dlhodobé skúsenosti s diagnostikou a liečbou v SR
L. Gurčík, P. Špalek, M, Koprušákovová, E. Kurča
Imunitne sprostredkované nekrotizujúce myopatie (IMNM) – klinický obraz, diagnostika, liečba
I. Martinka
Rozanolixizumab v liečbe generalizovanej myasténie gravis (gMG) – účinnosť, bezpečnostný profil
I. Martinka
Naše skúsenosti s diagnostikou a liečbou MuSK pozitívnej myasténie gravis v SR - súbor 55 pacientov
P. Špalek, Š. Kečkeš, I. Martinka, V. Otrubová
Atypická prezentácia syndrómu MERRF (myoclonic epilepsy with ragged red fibers) - kazuistika
I. Martinka, P. Jungová, J. Lisyová a spol.
Malígne nádory periférnych nervov - klasifikácia, diagnostika, liečba a kazuistika
L. Gurčík
Nodopatie a paranodopatie - nový pohľad na diagnostiku a terapiu imunitne podmienených polyneuropatií
M. Turčanová Koprušáková, K. Šveda, M. Grofik, E. Kurča
Imunosupresívna liečba myasténie gravis - update 2022
P. Špalek
Účinnosť a bezpečnostný profil efgartigimodu u pacientov s generalizovanou myasténiou gravis
I. Martinka
Dvojito séropozitívna myasténia gravis s autoprotilátkami proti AChR a proti MuSK - double trouble
P. Špalek, R. Bobek, Š. Kečkeš, I. Martinka
LAMA2-asociované svalové dystrofie - klinické a rádiologické znaky (kazuistika)
P. Balážová, K. Viestová, M. Kolníková
Svalové kŕče - ich príčiny, diagnostika a liečba
P. Špalek
Multifokálna motorická neuropatia v SR: skúsenosti s diagnostikou a liečbou intravenóznym imunoglobulínom u 18 pacientov (1997-2022)
P. Špalek, I. Martinka, F. Cibulčík a spol.
Hereditárna neuropatia so sklonom k tlakovým parézam (HNPP) - prehľad a súbor pacientov
I. Martinka, A. Hlucháňová, V. Otrubová a spol.
Elektrofyziologické vyšetrenia pri syndróme karpálneho tunela
F. Cibulčík
X-viazaný deficit enzýmu fosforyláza b kináza (PhK b) ako vzácna príčina únavového syndrómu a myalgii - kazuistika
I. Martinka, M. Pietrzyková, P. Špalek a spol.
Hereditárne polyneuropatie - genetické príčiny, klinická manifestácia, diagnostika a terapia
J. Chandoga, P. Špalek, K. Lexová Kolejáková a spol.
Eozinofilná fasciitída - naše skúsenosti s diagnostikou a liečbou u 2 pacientov
P. Špalek, I. Mečiarová, M. Satko
Eculizumab - možnosti jeho využitia pri AChR pozitívnych refraktérnych generalizovaných myasténiách
I. Martinka
The 2022 version of the gene table of neuromuscular disorders

Porucha bráničného dýchania ako prvomanifestácia adultnej formy Pompeho choroby
P. Špalek, S. Mattošová, M. Bali-Hudák, J. Chandoga
Správa o činnosti Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia za rok 2021
P. Špalek
Kombinácia myotonickej dystrofie typ 1 a 2 u jedného pacienta
I. Martinka, J. Radvánszky, P. Jungová, P. Špalek
Spinální svalová atrofie - aktuální situace a vyhlídky do budoucna
J. Haberlová, P. Hedvičáková, P. Fuchsová a spol.
Myasténia gravis a pandémia COVID-19 v Slovenskej republike
P. Špalek, I. Martinka, V. Otrubová et al.
Guillainov-Barrého syndróm a infekcia COVID-19 - koincidencia alebo kauzálna asociácia?
P. Špalek, I. Martinka
Klinické a genetické spektrum prejavov paramyotonia congenita v slovenských rodokmeňoch
F. Cibulčík, I. Martinka, P. Špalek et al.
Characterisation of Non-Pathogenic Premutation-Range
J. Radvanszky, M Hyblova, E. Radvanska, P.Spalek et al.
Zriedkavé neuromuskulárne choroby
P. Špalek
Zriedkavé choroby a Orphanet
G. Hrčková
Pletencové svalové dystrofie
L. Fajkusová, J. Zídková
Orphan drugs v liečbe zriedkavých neuromuskulárnych chorôb
P. Špalek
Spinálna muskulárna atrofia - prvé skúsenosti s liečbou Nusinersenom na Slovensku
M. Kolníková, K. Viestová, P. Balážová et al
Naše skúsenosti s myasténiou gravis a autoprotilátkami proti MuSK
P. Špalek, I. Martinka, Š. Kečkeš
Gene table of neuromuscular disorders 2021

Správa o činnosti Centra pre neuromuskulárne ochorenia za rok 2020
P. Špalek, I. Martinka
Kongenitální myastenické syndromy diagnostikované v dospělém věku
M. Jakubíková
Nová klasifikácia pletencových muskulárnych dystrofií
M. Sosková, P. Špalek
Tafamidis a hereditárna amyloidná transtyretínová polyneuropatia: mechanizmus účinku, klinické indikácie a výsledky liečby
P. Špalek, I. Martinka, J. Chandoga
Emery-Dreifussova muskulárna dystrofia - genetická a klinická heterogenita, diagnostika, liečba a analýza súboru pacientov v SR
P. Špalek, A. Hlucháňová, R. Mazanec, J. Zídková, L. Fajkusová
Asociácia Lambertovho-Eatonovho myastenického syndrómu a paraneolastickej degenerácie cerebela - náhoda či súvislosť?
G. Hajaš, M. Kopecká, Z. Dean
CIDP-like obraz ANCA-pozitívnej vaskulitídy PNS - kazuistika
L. Gurčík, M. Ferenc, J. Duchová, P. Galik
Projekt vyhľadávanie pacientov s Pompeho chorobou skríningovým vyšetrením suchou kvapkou krvi – nové inštrukcie a nové odporúčania pre klinickú prax
P. Špalek, J. Chandoga
Okulofaryngeálna svalová dystrofia (OPMD) - etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika a súbor pacientov v SR
P. Špalek, I. Martinka, J. Zídková, M. Sosková, L. Fajkusová
Akútna polyradikuloneuritída GBS - faryngo-cerviko-brachiálny variant s respiračným zlyhaním indukovaný Legionella pneumophila
P. Špalek, J. Kochanová, Ľ. Mišáková, M. Kotrbancová, M. Špaleková
Genetika nervosvalových onemocnění
S. Voháňka, E. Vlčková, J. Bednařík
Myasténia gravis a pandémia COVID-19
P. Špalek
Hereditárna amyloidná transtyretínová polyneuropatia: klinické formy, diagnostika a liečba
P. Špalek
Genetické a biochemické aspekty patogenézy transtyretínovej amyloidózy
J. Chandoga
Duchennova muskulárna dystrofia – diagnostika a štuktúra molekulárnogenetických patológií na Slovensku
R. Petrovič, M. Fischerová, J. Chandoga
Léčba Duchennovy svalové dystrofie
L. Juříková, P. Danhofer, Š. Aulická
Paramyotonia congenita in a Slovak population: Genetic and pedigree analysis of 3 families
F. Cibulcik , P. Spalek , I. Martinka , J. Zidkova , M. Grofik , S. Sivak , E. Kurca
Vaskulitické neuropatie
L. Gurčík
Prvý prípad sporadickej late-onset formy transtyretínovej familiárnej amyloidnej polyneuropatie v SR
P. Špalek, I. Martinka, S. Mattošová, J. Veverka, J. Chandoga
Facio-skapulo-humerálna svalová dystrofia (FSHD) – etiopatogenéza, diagnostika, súbor pacientov v SR
I. Martinka, P. Špalek, L. Fajkusová
MMN a MADSAM – kontinuum jedného ochorenia (kazuistika)
L. Gurčík, P. Špalek, F. Cibulčík
Pohybová aktivita u pacientov s neuromuskulárnym ochorením
D. Botiková, S. Voháňka
A comparative study of myasthenic patients in the Czech and Slovak Republics
M. Horáková, I. Martinka, S. Voháňka, P. Špalek, J. Bednařík J.
Amifampridín -"orphan drug" v liečbe Lambert-Eatonovho myastenického syndrómu: výsledky 4-ročnej liečby u 2 pacientok
P. Špalek, F. Cibulčík, A. Vincent
Spinálne muskulárne atrofie
I. Martinka. P. Špalek
Gene table of neuromuscular disease - version 2019

Projekt vyhľadávania pacientov s transtyretínovou amyloidnou polyneuropatiou v SR
P. Špalek, J. Chandoga
Autoimunitná tyreoiditída, polymyozitída, perikarditída a tymóm koexistujúce s myotonickou dystrofiou typu 1 - kazuistika
I. Martinka, P. Špalek, I. Mečiarová, M. Lučenič, J. Radvánszky, A. Hergottová, E. Akubžanová
HyperCKémia - etiológia, klinický význam a diferenciálna diagnostika
P. Špalek
Intravenózny imunoglobulín v liečbe CIDP
P. Špalek
Intravenózny imunoglobulín v liečbe myasténie gravis
P. Špalek
Miller Fisherov syndróm asociovaný s Crohnovou chorobou
F. Jurčaga, M. Sosková, Z. Zelinková, P. Špalek
Možnosti muskuloskeletálního ultrazvuku v diagnostice patologií periferního nervového systému
M. Kuliha
Ťažké exacerbácie myasténie gravis v tehotenstve a v puerpériu - kazuistika
I. Martinka, P. Špalek
Rabdomyolýza - etiológia, patogenéza, klinický obraz, diagnostika a liečba
P. Špalek
10 rokov projektu vyhľadávania pacientov s Pompeho chorobou v SR
P. Špalek
Polyneuropatia pri Parkinsonovej chorobe
M. Grofik, E. Kurča, M. Turčanová Koprušaková
Epidemiology of Myasthenia Gravis in Slovakia in the Years 1977-2015
I. Martika, M. Fulova, M. Spalekova, P. Spalek
Chronická hepatopatia ako mylná diagnóza adultnej formy Pompeho choroby
P. Špalek, I. Martinka, S. Mattošová et al.
Liečba CIDP - všeobecné odporúčania alebo personalizovaný prístup?
P. Špalek
Okulárna forma myasténie gravis v Slovenskej republike
I. Martinka, F. Cibulčík, J. Bednařík, P. Špalek
Register a epidemiológia spinálnej a bulbárnej muskulárnej atrofie na Slovensku
P. Špalek, H. Zelinková, P. Jungová
Rekurentná kraniálna neuropatia
S. Kurčová, E. Kurča, M. Kaiserová, P. Kaňovský
Betametazón v liečbe algických muskuloskeletálnych ochorení – indikácie, účinnosť a bezpečnostný profil
P. Špalek, M. Satko
Správa o činnosti Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia za rok 2016
P. Špalek
Indikácie k liečbe intravenóznym imunoglobulínom pri autoimunitných neurologických ochoreniach – odporúčania pre klinickú prax
P. Špalek
HyperCKémia - etiológia a diferenciálna diagnostika
P. Špalek
Asociácia myasténie gravis a CIDP - kazuistika
I. Martinka, A. Hergottová, K. Sitárová a spol.
Myasténia gravis asociovaná s tymómom - súbor pacientov v Slovenskej republike (1978-2015)
I. Martinka, M. Fulová. M. Schnorrer a spol.
Duchennova svalová dystrofia - patogeneze, klinický obraz, diagnostika, aktuální možnosti terapie
L. Mrázová
Stiff person syndróm
P. Došeková, G. Krastev, J. Haring, R. Lackovič
Man-in-the-barrel syndróm
Z. Števková, G. Krastev
Správa o činnosti Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia za r. 2015
P. Špalek
Autoimunitné polyneuropatie
P. Špalek
Polyradiculoneuritis Guillain-Barré
F. Cibulčík
Chronická zánětlivé demyelinizační polyneuropatie
J. Bednařík
Multifokálna motorická neuropatia
P. Špalek
Paraproteinemické polyneuropatia
M. Turčanová, E. Kurča
Molecular diagnosis of spinal and bulbar muscular atrophy in Slovakia
H. Zelinková, K. Kolejáková, P. Špalek et al.
Bickerstaffova encefalitía
J. Roháľová et al.
Late onset form of Pompe Disease
S. Mattosova, A. Hlavata, P. Spalek et al.
Hereditární neuropatie
R. Mazanec, V. Potočková, T. Nedělka a spol.
Akútna fulminantná dermatomyozitída s respiračnou insuficienciou
P. Špalek, J. Lukáč, I. Mečiarová
Poškodenie periférnych nervoch pri športe
F. Cibulčík
Paraneoplastické syndrómy periferních nervů, nervosvalového spojení a svalů
Z. Ambler
Pompeho choroba - kazuistika juvenilnej formy
K. Okáľová, S. Mattošová, J, Chandoga a spol.
Kennedyho choroba v materiáli Centra pre neuromuskulárne ochorenia Bratislava
F. Cibulčík, I. Martinka, A. Hergottová a spol.
Betametazón v liečbe algických muskuloskeletálnych ochorení
P. Špalek, M. Satko
Adultná forma Pompeho choroby v SR - diagnostické úskalia a omyly
P. Špalek et al.
Pseudoaneuryzma aorty manifestujúca sa radikulárnym syndrómom v lumbálnej oblasti
I. Martinka et al.
Myasténia gravis a žena: tehotenstvo, pôrod, puerpérium a tranzitórna neonatálna myasténia
P. Špalek
Diflunisal - nová možnosť účinnej farmakologickej liečby familiárnej amyloidnej polyneuropatie?
P. Špalek
Pompeho choroba (glykogenóza II. typu) - patogenéza, klinický obraz a aktuálne trendy v diagnostike a liečbe
P. Špalek
Familiárna amyloidná polyneuropatia
P. Špalek
Neurologické prejavy deficitu vitamínu B12
I. Martinka
Mitochondriálne syndrómy s poškodením nervového systému
F. Cibulčík
Thymic tumours associated with myasthenia gravis: a long term observation study of operated patients
V. Bak, P. Spalek, T. Petrovajova et al.
Neuromuskulárne ochorenia - súčasné možnosti diagnostiky a aktuálne trendy v liečbe
P. Špalek
Rhabdomyolýza
P. Špalek
Pompeho choroba - nové trendy v diagnostike a liečby
P. Špalek, A. Hlavatá
Transcervikálna - subxifoidálna - bilaterálna VATS maximálna tymektómia pre myasténiu gravis alebo tymóm
T. Krajč a spol.
Imunopatogenéza paraneoplastickej myasténie gravis asociovanej s tymómom
P. Špalek, M. Schnorrer, T. Krajč
Diagnostika a liečba paraneoplastickej myasténie gravis asociovanej s tymómom
P. Špalek, M. Schnorrer, T. Krajč
Polymyozitída
P. Špalek
Myozitída s inkluzívnymi telieskami
P. Špalek
Dermatomyozitída
P. Špalek
Flail arm and flail leg syndróm - kazuistika
L. Gurčík a spol.
Syndróm karpálneho tunela (minimonografia)
E. Kurča
Získaná neuromyotónia
P. Špalek, I. Martinka, Ľ. Lisý
Neurologické prejavy diabetes mellitus
M. Grofik a spol.
Periodické paralýzy
F. Cibulčík
Myotónie a paramyotónia
E. Kurča
Lambert-Eatonov myastenický syndróm
P. Špalek
Diabetická polyneuropatia v detstve a v adolescencii
G. Hajaš
Neuromuskulárne ochorenia a bioptické vyšetrenie kostrového svalu
F. Ondriaš, P. Špalek, M. Orság
Základné princípy terapie kortikosteroidmi pri autoimunitných neuromuskulárnych ochoreniach
P. Špalek
Intravenózny imunoglobulín v liečbe autoimunitných neurologických ochorení
P. Špalek
Imunosupresiva v lěčbě neurologických onemocnění
J. Piťha
Použitie monoklónových protilátok v neurológii
E. Kurča, M. Cuninková
Léčebná výměnná plazmaferéza v léčbě autoimunitných nervosvalových onemocnění.
J. Bednařík
Gene table of monogenic neuromuscular disorders - version 2014
J.C. Kaplan
Klinická diagnostika myasténia gravis
P. Špalek
Svalové kŕče - patogenéza, diagnostika a liečba
P. Špalek
Miller Fisherov syndróm - 3 kazuistiky, diagnostika a liečba
P. Špalek a spol.
Problematika neuropatie v klinickej praxi
P. Kučera
Vaskulitická polyneuropatia
R. Sobota, B. Kepplinger
Hereditarní neuropatie
R. Mazanec
Neurologické prejavy deficitu vitamínu B12
I. Martinka a spol.
Hereditárna neuropatia so sklonom k tlakovým obrnám
G. Hajaš a spol.
Myasténia gravis - autoimunitné spektrum a imunopatogenetická klasifikácia
P. Špalek
Syndróm MELAS - literárny prehľad
M. Žigrai a spol.
Myasténia gravis (minimonografia)
P. Špalek
Zánětlivé myopatie - patogeneze, diagnostika a léčba
P. Špalek
Diagnostika a liečba multifokálnej motorickej neuropatie
P. Špalek, E. Kurča, F. Cibulčík, P. Kučera, J. Vyletelka
Stanovenie významu prognostických faktorov pri chirurgickej liečbe myasténia gravis
M. Schnorrer, V. Hraška, P. Špalek, S. Čársky